گواهینامه ها

1. دارای گواهی نامه ISO 9001:2008 سیستم مدیریت کیفیت

2.  دارای گواهی نامه ISO 14001:2004 سیستم مدیریت زیست محیطی

3. دارای گواهی نامه ISO 10002:2014 سیستم مدیریت شکایات مشتریان مبتنی بر استاندارد

4. دارای گواهی نامه OHSAS 18001:2007 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

5. دارای گواهی نامه ISO 10006:2003 سیستم مدیریت سلامت شغلی و ایمنی